Zapewniamy Ci osobistego Doradcę Serwisowego reagującego na potrzeby

 • Finansowy "Anioł Stróż", doskonale zorientowany w Twojej sytuacji finansowej, sugerujący najtrafniejsze rozwiązania z zakresu finansów osobistych
 • Rzeczowe doradztwo w zakresie posiadanych produktów oraz pomoc w zakresie doboru nowych
 • Optymalna dywersyfikacja dotychczasowych portfeli oraz zwiększanie ich efektywności

Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne powstały żeby pomóc Polakom zgromadzić kapitał, który będzie konsumowany od momentu przejścia na emeryturę, ponieważ wysokość świadczenia emerytalnego będzie w dużej mierze wynikiem indywidualnej zapobiegliwości przyszłych emerytów.

Składki odprowadzanie w ramach PPE są gromadzone i inwestowane. Wypłacane są po uzyskaniu wieku emerytalnego lub nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez uczestnika programu (w szczególnych przypadkach wcześniej).

PPE w systemie emerytalnym

Podstawową zasadą wprowadzonego w Polsce w roku 1998 systemu emerytalnego jest powiązanie wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego z wysokością opłacanej składki. Oznacza to, że wysokość świadczenia emerytalnego będzie w dużej mierze wynikiem indywidualnej zapobiegliwości przyszłych emerytów.

Pracownicze Programy Emerytalne powstały żeby pomóc Polakom zgromadzić kapitał, który będzie konsumowany od momentu przejścia na emeryturę. Składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są w całości, na bieżąco wykorzystywane na pokrycie wydatków związanych z świadczeniami wypłacanymi obecnym rencistom i emerytom. Pieniądze te nie są więc pomnażane. Składki odprowadzanie w ramach PPE są gromadzone i inwestowane. Wypłacane są po uzyskaniu wieku emerytalnego lub nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez uczestnika programu (w szczególnych przypadkach wcześniej).

Pracowniczy program emerytalny może być tworzony jako program:

 • zakładowy - jednego pracodawcy;
 • międzyzakładowy - wspólny kilku pracodawców (wymaga zawarcia umowy międzyzakładowej oraz wspólnej dla pracodawców tworzących program umowy z instytucją finansową).

Podstawą funkcjonowania pracowniczego programu jest:

 • umowa zakładowa, zawierana przez pracodawcę z pracownikami - dotyczy ona zasad na jakich pracodawca prowadzi program,
 • umowa z wybraną instytucją finansową - dotyczy inwestowania gromadzonych środków.

Formy PPE

Pracownicze programy emerytalne mogą być tworzone w jednej z poniższych form:

 • umowy z funduszem inwestycyjnym
  Umowa może być zawarta z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Uczestnik programu ma prawo do przenoszenia środków w obrębie funduszy zarządzanych przez dane towarzystwo lub podziału środków znajdujących się w tych funduszach na zasadach określonych w umowie zakładowej.

 • umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  Ma formę grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń musi spełniać podstawowy warunek - co najmniej 85 proc. każdorazowej składki podstawowej musi być przeznaczone na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, czyli na funkcję oszczędnościową umowy oraz co najmniej 1 proc. składki na pokrycie ochrony ubezpieczeniowej.

 • pracowniczego funduszu emerytalnego (PFE)
  Jest on zarządzany przez pracownicze towarzystwo emerytalne (PTE).
 • zarządzania zagranicznego
  Umowa zawarta z zarządzającym zagranicznym lub statut funduszu nie może przewidywać pokrycia ze składek ryzyk o charakterze ubezpieczeniowym.

Wycofywanie i przenoszenie środków zgromadzonych w PPE

Środki zgromadzone w ramach PPE są własnością uczestnika - podlegają one odpowiednio:

 • wypłacie uczestnikowi lub osobom uposażonym
 • przeniesieniu do innego pracowniczego programu lub na indywidualne konto emerytalne (IKE)
 • w szczególnym przypadku zwróceniu uczestnikowi.

Składki i dysponowanie zgromadzonymi środkami

W ramach PPE odprowadzane są dwa rodzaje składek - składka podstawowa i dodatkowa.

Składka podstawowa Składka dodatkowa

finansowana przez pracodawcę

finansowana przez uczestnika z jego wynagrodzenia

kwota składki nie może być wyższa niż 7 proc. wynagrodzenia pracownika

uczestnik może zmienić wysokość składki lub zrezygnować z jej wnoszenia

wysokość składki jest ustalana:
- procentowo od wynagrodzenia uczestnika
- w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników
- procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej, kwotowej wysokości

suma składek dodatkowych wnoszonych przez uczestnika do 1 PPE w ciągu roku nie może przekroczyć trzykrotności sumy odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE (która wynosi 150 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

wartość składki nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne

potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu

wysokość składki określa umowa zakładowa

o ile zakładowa umowa nie zakazuje deklarowania składki - uczestnik sam deklaruje i określa wysokość składki ze swojego wynagrodzenia; zakładowa umowa określa minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania składki

Źródło: http://www.knuife.gov.pl/

Bezpieczeństwo

Pracownicze programy emerytalne są nadzorowane w zakresie ich zgodności z prawem przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Także zagraniczny zarządzający podlega nadzorowi Komisji Nadzoru w zakresie zgodności jego działalności dotyczącej prowadzenia PPE z wymogami prawa polskiego. Komisja Nadzoru ma prawo do żądania od pracodawcy wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z możliwymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu programu.

Korzyści

Dla pracodawcy:

 • PPE stanowi atrakcyjny dla pracodawcy element polityki płacowej. Składki dodatkowe oznaczają podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników, przy mniejszych kosztach.
 • Kwoty składek podstawowych nie są wliczone do wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne (do 7% wynagrodzenia uczestnika).
 • Wydatki poniesione na prowadzenie programu stanowią koszty uzyskania przychodu.

Dla pracownika:

 • PPE jest znaczącym uzupełnieniem przyszłej emerytury.
 • Nadzór Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przez cały okres trwania umowy
 • Dochód z inwestycji oraz przyszłe świadczenie z tytułu PPE są zwolnione z podatku dochodowego.
 • Pracownicy mogą zadeklarować składkę dodatkową i oszczędzać większe kwoty na cele emerytalne, (z tego tytułu ulg podatkowych oraz z niższych opłat manipulacyjnych)

Wady

Wypłata zgromadzonych środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego może nastąpić tylko w szczególnych przypadkach.

Dowiedz się więcej u Swojego Doradcy Serwisowego.

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl