Zapewniamy Ci osobistego Doradcę Serwisowego reagującego na potrzeby

  • Finansowy "Anioł Stróż", doskonale zorientowany w Twojej sytuacji finansowej, sugerujący najtrafniejsze rozwiązania z zakresu finansów osobistych
  • Rzeczowe doradztwo w zakresie posiadanych produktów oraz pomoc w zakresie doboru nowych
  • Optymalna dywersyfikacja dotychczasowych portfeli oraz zwiększanie ich efektywności

Leasing

Dla kogo

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania wszelkich działań inwestycyjnych w przedmioty materialne jak i wartości niematerialne i prawne. Moga korzystać z niego zarówno małe firmy jak i duże przedsiębiorstwa.

Obecnie leasing dostępny jest również dla osób prywatnych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

O wyborze leasingu jako formy pozyskiwania kapitału decyduje często obowiązujący w Polsce system podatkowy. Skorzystanie z leasingu daje podmiotom gospodarczym wiele preferencji, a dla osób prywatnych również znajdą się plusy tego rozwiązania.

Co to jest

Przez umowę leasingu leasingodawca zobowiązuje się zakupić rzecz wybraną przez leasingobiorcę i oddać ją leasingobiorcy do używania przez ściśle oznaczony czas. Leasingodawcy przysługuje za to wynagrodzenie. Leasing umożliwia inwestorowi dostęp do wszelkiego rodzaju środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych.

Czas trwania umowy leasingowej zależy od leasingobiorcy oraz rodzaju leasingowanego przedmiotu (ważną rolę odgrywa okres umożenia wartości).

Podstawowe korzyści

  • wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wlicza się w koszty uzyskania przychodu,
  • podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy,
  • nie ogranicza możliwości korzystania z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego (nie jest brany pod uwagę przy zdolności kredytowej),
  • zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych,
  • umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i - co za tym idzie - natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową,
  • znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego, minimum formalności, uproszczona procedura,
  • możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy.

GŁÓWNE RODZAJE LEASINGU:

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to czasowe przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Po zakończeniu leasingu, klient może wykupić leasingowany przedmiot (wartość jest określona w umowie powiększona o podatek VAT). Umowa może również gwarantować korzystającemu prawo sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Korzystne dla leasingobiorcy jest to, że rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, a dla leasingodawcy to, że może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Kolejną korzyścią jest to, że korzystający z leasingu płaci raty leasingowe z przychodów przedsiębiorstwa jeszcze przed ich opodatkowaniem, (w przypadku kredytu raty płacone są z zysku pomniejszonego o podatek dochodowy). Wadą tego rozwiązania jest konieczność wniesienia opłaty wstępnej.

Leasing finansowy

Leasing finansowy to oddanie rzeczy w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Jest więc on podobny do kredytu lub pożyczki. Różnica polega na tym, że pożyczany jest przedmiot a nie gotówka. Leasingodawca jest właścicielem przedmiotu leasingu, natomiast korzyści wynikające z odliczeń amortyzacji przejmuje korzystający z przedmiotu. Kolejna korzyść wynika z tego, że odsetkowa część raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu. W umowie można zawrzeć klauzulę dającą prawo do przeniesienia tytułu własności (korzystający ma prawo wykupu rzeczy oddanej mu w leasing).

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny polega na tym, że przedsiębiorstwo (firma) odsprzedaje swój majątek leasingodawcy za gotówkę, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu. Ten rodzaj leasingu ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa i uwolnienie zamrożonych środków finansowych.

Leasing odnawialny

Leasing odnawialny polega na tym, że leasingobiorca spłaca w okresie leasingu odnawialnego małą cześć wartości pojazdu, równą spadkowi jego ceny w okresie leasingu i odsetki od kredytu, równego różnicy pomiędzy wartością pojazdu, a pierwsza wpłatą Wadą tego rozwiązania jest to, że użytkownik auta nie może przekraczać określonych dla każdego modelu samochodu limitów kilometrów. Zobowiązany jest także do przestrzegania zawartych w umowie zasad eksploatacji pojazdu. Zaletą jest to, że klient jeździ samochodem objętym gwarancją i nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów napraw. Po okresie leasingu firma leasingowa odbiera samochód od klienta i sprzedaje go na rynku wtórnym klient zaś odnawia leasing i wybiera sobie nowy samochód. Klient ma również możliwość wykupić używane auto po zakończeniu umowy, lub też podpisać nową umowę na leasing już używanego samochodu. W obu przypadkach przysługuje mu nowy odpis VAT.

Dowiedz się więcej u Swojego Doradcy Serwisowego.

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl