Zapewniamy Ci osobistego Doradcę Serwisowego reagującego na potrzeby

 • Finansowy "Anioł Stróż", doskonale zorientowany w Twojej sytuacji finansowej, sugerujący najtrafniejsze rozwiązania z zakresu finansów osobistych
 • Rzeczowe doradztwo w zakresie posiadanych produktów oraz pomoc w zakresie doboru nowych
 • Optymalna dywersyfikacja dotychczasowych portfeli oraz zwiększanie ich efektywności

Budowanie kapitału, plany oszczędnościowe

Czy znasz już cały swój plan na życie? Wiesz co chcesz robić w przyszłości? Będziesz podróżować, zwiedzać, chodzić do teatru, kina? Czy wystarczy ci na to pieniędzy? Czy myślisz o rodzinie i jej zabezpieczeniu? A może chcesz kupić dzieciom dom, zapewnić spokojniejszą przyszłość?

Doradca Serwisowy poprzez Spółki Grupy i nie tylko, przedstawi Ci szeroką paletę sposobów na inwestowanie i pomnażanie własnego kapitału.

Flagowymi produktami w tym zakresie jest bogata oferta Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), to organ Funduszu Inwestycyjnego zarządzający nim i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi.  Status TFI może uzyskać wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Polski, która uzyska zgodę KNF. Przedmiot działalności towarzystwa jest ograniczony wyłącznie do tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Działalność TFI może zostać rozszerzona o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych oraz na zlecenie i doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

Fundusz inwestycyjny, to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

Podstawowe typy Funduszy Inwestycyjnych, to:

 • fundusze otwarte, FIO (tj. fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa)
 • fundusze zamknięte, FIZ (tj. fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych).

Priorytetem PDF w zakresie inwestowania jest budowanie długotrwałych relacji z Tobą, jako Klientem końcowym. Dopiero wtedy nasz doradca może poznać strategię, która będzie dla Ciebie najlepsza.
Aby bliżej poznać Twoje preferencje opracowaliśmy unikalną ankietę - Strategia Optymalizacji Finansów (SIFi).

W zależności od Twojego profilu Doradca zaproponuje Ci:

 • Fundusze agresywnego wzrostu
 • Fundusze akcji małych spółek
 • Fundusze wzrostu kapitałowego
 • Fundusze wzrostu i dochodu z kapitału
 • Fundusze mieszane (zrównoważone)
 • Fundusze łącznej stopy zwrotu
 • Fundusze dochodu z kapitału
 • Fundusze obligacji
 • Fundusze rynku pieniężnego
 • Fundusze rynków zagranicznych
 • Fundusze branżowe

Korzyści

 • Wspólne inwestowanie -  wpłaty wielu uczestników tworzą duży kapitał, który umożliwia osiąganie wyższych zysków.
 • Elastyczność -  dla funduszy inwestycyjnych otwartych istnieje ustawowa możliwość przystąpienia do funduszu w dowolnym momencie i prawo złożenia żądania odkupienia posiadanych jednostek uczestnictwa w dowolnej chwili, a jednostki uczestnictwa są dziedziczne.
 • Dywersyfikacja portfela - efekt skali umożliwia takie inwestowanie, by było ono ukierunkowane na różnorodne inwestycje, co zmniejsza ryzyko straty w jednym typie inwestycji.
 • Profesjonalne zarządzanie -  inwestowaniem kieruje wyspecjalizowany podmiot, posiadający wszelkie kwalifikacje do takiego zarządzania.
 • Porównywalność i transparentność -  na fundusze nałożone są różnorodne, standaryzowane wymogi informacyjne.
 • PowiększWiele typów funduszy i szeroka oferta - to doradca PDF może podpowiedzieć który najbliższy jest Twojemu profilowi inwestora.
 • Bezpieczeństwo - prawne zabezpieczenie działalności funduszu uregulowane przez Państwo.
 • Inne korzyści -  fundusz, otrzymując dywidendy z tytułu posiadanych akcji i obligacji nie płaci podatku dochodowego.

Wraz z naszymi Partnerami jesteśmy opiekunem i przewodnikiem w poruszaniu się w gąszczu rynku finansowego z nadrzędnym celem zbudowania Twojego bezpieczeństwa finansowego.

Aby móc rzetelnie inwestować na różnych rynkach Polski Partner Finansowy uzyskał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie w zdobywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:

Sam zdecyduj jaką przyszłość wybierasz:
- rencista
- rentier
Wybór należy tylko od Ciebie.

Dowiedz się więcej u Swojego Doradcy Serwisowego.

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl